O imionach Archive

Ponieważ jedno z tych znaczeń od drugiego pochodzi, przeto jedno można uważać jako pierwszorzędne, drugie jako drugorzędne znaczenie. Mówimy o świetnym blasku światła i świetnym powodzeniu człowieka. Wyraz świetny nie jest użyty w tym samym znaczeniu odnośnie do światła i odnośnie do powodzenia. Pierwotniejsze atoli jest użycie i połączenie

Read More...

Imiona jednoznaczne i wieloznaczne. Ten dział stanowi nie dwa rodzaje imion, ale dwa różne sposoby używania imion. Imię jest jednoznacznym albo jednoznacznie użytym odnośnie do wszystkich rzeczy, o których ono w tern samem znaczeniu wypowiedziane być może; jest zaś wieloznacznym albo wieloznacznie użytym odnośnie do takich rzeczy, o których

Read More...

W ten sposób można każdy fakt lub szereg faktów, w którym dwa przedmioty uczestniczyły i który z tego powodu o obu orzekać może, uważać jako wytwarzający atrybut jednego lub drugiego przedmiotu. Stosownie do tego jak ten takt uważamy pod jednym czy pod drugim względem, zostaje on wspołoznaczony przez jeden

Read More...

Mniemam, że przez zbadanie znaczenia imion względnych albo raczej natury atrybutu, który one współoznacza ją, najlepiej wniknąć można w istotę wszystkich atrybutów. Weźmy parę odpowiednich imion np. ojciec i syn, oba współoznaczają pod pewnym względem jedną i tę samą rzecz, chociaż różnymi są przedmioty przez te imiona oznaczane. Nie

Read More...

Jeżeli czynność jakąś nazywamy przyczyną, przypuszczamy imię, które będzie skutkiem. Mówiąc o pewnym oddaleniu, że jest dłuższe, przypuszczamy inne, będące krótszym. Jeżeli mówimy o jakimś przedmiocie, że jest równy, mniemamy, że jest on równy innemu. W tym ostatnim razie otrzymujemy dwa przedmioty tego samego imienia; tu wyraz względny jest

Read More...

Zwykło się mówić o przedmiocie, że jest ślepy, jeżeli się go zalicza do klasy składającej się z rzeczy zdolnych widzieć – tak np. o ślepym człowieku lub koniu. Albo też gdy się ma powód przypuszczać, że ten przedmiot widzieć powinien, mówiąc np. o człowieku ślepym na niebezpieczeństwo, albo o

Read More...

Imiona będące podług formy twierdzącymi, są nieraz co do treści przeczące a inne znów są ze względu na treść twierdzące, chociaż forma ich jest przecząca. Np. wyraz niewygodny oznacza nie tylko brak wygody, ale wyraża też i twierdzący atrybut, mianowicie że pewna uciążliwość i niezadowolenie zostały sprawione. Wyraz nieprzyjemny

Read More...

Imiona twierdzące i przeczące. Jest to czwarty dział imion. Twierdzącymi są: człowiek, drzewo, dobry; przeczącemu nieczłowiek, nie drzewo, nie dobry. Jak tylko jednej rzeczy albo wielu rzeczom nadaliśmy imię, zaraz możemy utworzyć i inne imię, które będzie mianom ogółu rzeczy za wyjątkiem właśnie tej oznaczonej lub tych oznaczonych rzeczy.

Read More...

Nawet umiejętni badacze przyczyni i się do obnażenia ogólnych wyrażeń z właściwego znaczenia; bądź, że me lepiej od ogółu pojmowali tę sprawę, bądź też, że nie chcieli tworzyć nowych wyrazów. Ta niechęć ma za to skutek, że we wszystkich nie ściśle technicznych przedmiotach zwracamy się ciągle do pierwotnych nieznacznych

Read More...

Dziecię przynajmniej rzadko kiedy znajdzie się w kłopocie wobec nowych przedmiotów, we względzie których nie wie, czy im ma nadać imię lub nie; zwykle bowiem na podręczu jest jakaś powaga, mogąca wątpliwość usunąć. Ale podobny środek pomocy w wielu razach nie ma miejsca; nowe przedmioty przedstawiają się zarówno dorosłym

Read More...